Zintegrowany System Zarządzania

GAZ BUDOWA

Misja

Zapewnienie ciągłego rozwoju firmy poprzez realizację obiektów infrastruktury technicznej, a tym samym podnoszenie poziomu życia i funkcjonowania społeczeństwa.

Wizja

Dążenie do uzyskania statusu firmy rozpoznawalnej na branżowym rynku usług.

Cele strategiczne

 • Zadowolenie klienta
 • Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego
 • Efektywne gospodarowanie i rozwój posiadanymi zasobami materialnymi i niematerialnymi
 • Wdrażanie nowych technologii i materiałów
 • Ograniczanie wpływu na środowisko naturalne
 • Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Cele operacyjne

 • Budowa rurociągów dla klienta strategicznego oraz pozostałych zleceniodawców
 • Pozyskiwanie nowych rynków zbytu
 • Optymalizacja kosztów
 • Modernizacja infrastruktury technicznej
 • Podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników
 • Kreowanie przyjaznego środowiska pracy oraz relacji pomiędzy pracownikami
 • Stosowanie i usprawnianie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach norm PN-EN ISO 9001, PN-EN 3834-2 oraz stosowanie się do wymagań Dyrektywy 97/23/WE Urządzenia Ciśnieniowe
 • Badanie jakości wykonywanych usług
 • Regularną ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów
 • Ciągły nadzór nad procesami przebiegającymi w przedsiębiorstwie
 • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania
 • Analizowanie przyczyn powstania niezgodności oraz podejmowanie działań zapobiegających ich powstaniu
 • Edukację proekologiczną pracowników
 • Minimalizowanie u źródła ilości i szkodliwości wytwarzanych zanieczyszczeń
 • Prowadzenie prawidłowej gospodarki wytworzonymi odpadami
 • Spełnianie obowiązujących wymagań prawnych i innych wymagań związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa oraz ochroną środowiska.

Deklaracja

Zarząd GAZ BUDOWA Sp. z o.o., deklaruje świadczenie usług o najwyższej jakości, które w pełni odpowiadają wymaganiom klientów. Jednocześnie zobowiązuje się do dostarczania zasobów niezbędnych do osiągania założonych celów.
Najwyższe kierownictwo zapewnia o prowadzeniu działalności w sposób ograniczający wpływ na środowisko naturalne, poprzez racjonalne korzystanie z posiadanych zasobów, wdrażanie najnowszych technologii oraz podnoszenie świadomości pracowników.

Zapewnienie Zarządu

Ustanowiona i akceptowana Polityka Systemu Zarządzania Jakością zobowiązuje wszystkich pracowników do:

 • Spełniania wymagań systemowych
 • Świadomego realizowania założonych celów i zadań
 • Ciągłego doskonalenia oraz ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.

Polityka Systemu Zarządzania Jakością GAZ BUDOWA Sp. z o.o. jest publicznie dostępna.

Certyfikaty