Ochrona danych osobowych

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gaz Budowa sp. z o.o.  z siedzibą w Karlinie (78-230) przy ul. Kołobrzeskiej 2 | NIP: 6721005798

  Inspektor ochrony danych osobowych: administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: krystian.erens@infomania.pl

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Księgowość (w tym fakturowanie): w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej i archiwalnej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)

Umowa (lub działania podjęte przed nawiązaniem umowy): w celu wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Kontakt (tradycyjny jak i mailowy): w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto podstawą jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Proces rekrutacyjny: w związku z procesem rekrutacyjnym Pani/Pana dane osobowe, przetwarzać będziemy w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych wykraczających poza przepisy kodeksu pracy, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Gaz Budowa sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy zachowali Pani/Pana CV w naszej bazie, w celu rekrutacji na inne stanowiska pracy, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Gaz Budowa sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na inne stanowiska pracy”

Monitoring wizyjny: w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym na terenie siedziby administratora danych, Pani/Pana dane osobowe, przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu, jak również na potrzeby monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem (ochrona mienia administratora danych), co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez w zależności od celu w jakim zostały zebrane, lub w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody do czasu jej cofnięcia. W większości przypadków ustawy krajowe obligują nas do przechowywania dokumentów przez określony czas. Jednakże w wielu przypadkach jesteśmy w stanie określić ten czas, i tak:

   • w przypadku wystawionych dokumentów sprzedaży – Pani/Pana dane osobowe w celu dokonywania rozliczeń będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 5 pełnych lat od momentu wystawienia dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
   • w przypadku umów Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 5 lat, wynikający m.in. ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego);
   • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalny okres 12 miesięcy, chyba że wiadomości zawierają treści istotne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W takim przypadku wybrana korespondencja będzie przechowywana przez okres 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi (krajowymi) przepisami (Kodeks Cywilny);
   • w przypadku rekrutacji – przez cały okres trwania procesu rekrutacji tj. maksymalnie przez okres 3 miesięcy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy od daty ich pozyskania.
   • w przypadku monitoringu wizyjnego, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez maksymalny okres 3 miesięcy, chyba, że staną się one dowodem w sprawie – wtedy przetwarzać je będziemy przez okres niezbędny do zakończenia sprawy.

Odbiorcy danych osobowych: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora danych, podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także podmioty wspierające administratora danych w procesie administracyjnych (tj. podmioty świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne, hostingowe, kurierskie, podwykonawcy, inspektor ochrony danych osobowych).

Uprawnienia osób fizycznych: w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez administratora danych ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem mailowym powołanego przez administratora danych – inspektora ochrony danych osobowych. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe: Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, który odpowie na każdą Państwa wątpliwość dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.